Serveis

Yummy disposa de servei de diagnòstic i múltiples opcions de tractament integrades i adaptades per oferir una atenció personalitzada, partint sempre de les necessitats del pacient i els seus interessos.


Coneix les nostres disciplinesLogopedia

La logopèdia dóna resposta a totes aquelles patologies que cursen amb alteracions de la comunicació, el llenguatge (oral i escrit) i la seva comprensió, la parla, la veu, l'audició i de les funcions estomatognàtiques (succió, respiració, masticació i deglució). Les estratègies d'intervenció emprades aborden l'estudi, prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament d'aquestes alteracions en nens, joves i adults. La premissa principal és rehabilitar les funcions alterades, dotant al pacient de les estratègies necessàries per a l'ús adequat de les habilitats en el desenvolupament de la seva vida diària, millorant així la qualitat de vida.

 

 

Psicologia


 

El psicòleg clínic és el professional especialista en el camp de la salut mental que s'encarrega de diagnosticar, prevenir i realitzar intervencions terapèutiques amb persones amb afectacions psicològiques, emocionals o conductuals en cada etapa del cicle vital, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

En infants i adolescents, la psicologia clínica pretén fer una prevenció i promoure la salut mental, el desenvolupament psicològic i emocional, oferir eines tant als infants com als adolescents i als pares per crear una xarxa de suport que beneficia tant al pacient com al seu entorn. A més, serveix com a referent a l'hora d'oferir assessorament i suport a la família, altres professionals i al centre escolar.

 Neuropsicologia


La Neuropsicologia és una àrea d'especialització de les neurociències que integra coneixements de la neurologia i la psicologia principalment. 

S'encarrega de l'avaluació, la rehabilitació i la reeducació de les alteracions en el funcionament cognitiu (llenguatge, memòria, atenció, funcions executives...), la conducta i l'estat d'ànim, a conseqüència d'una lesió, dany o disfunció en les estructures del sistema nerviós central (cervell). Es dirigeix tant a la població infantojuvenil com a la adulta.Teràpia Ocupacional


 

El terapeuta ocupacional capacita i ajuda a les persones durant tot el seu desenvolupament vital, facilitant i adaptant l’execució de les activitats de la vida diària (alimentació, vestit, joc i autocura) i la participació social, per adquirir la màxima autonomia i independència possible.
La integració sensorial és el procés neurobiològic que ajuda a organitzar les experiències sensorials, internes i externes, que percebem del nostre propi cos i de l’entorn. Quan un nen o una nena presenta dificultats en processar aquestes experiències sensorials, poden causar alteracions en diferents àrees del seu desenvolupament. El joc és l’eina mitjançant la qual apropem el nen o la nena als estímuls sensorials, per elaborar i obtenir una resposta adaptada a cada situació. 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram